Lista e eksperteve/ëve për çështje gjinore

Emri Kontaktet Fushat e ekspertizës
Nita Luci nita.luci@uni-pr.edu Maskuliniteti; Shteti; Etnografia;, Dhuna; lëvizjet sociale
Mimoza Pachuku mimoza.pachuku@gmail.com Integrimi i perspektivës gjinore; buxhetimi i përgjegjshëm gjinor; ngritja e fondeve për barazi gjinore; avokimi për barazi gjinore; gjinia dhe nacionalizmi
Shqipe Gjocaj shqipegjocaj@gmail.com Integrimi i perspektivës gjinore; Udhëheqja dhe vendimmarrja; Dhuna në baza gjinore; Feminizmi dhe aktivizmi; Përfaqësimi gjinor në media
Gersi Gashi gersi.gashi@gmail.com Integrimi i perspektivës gjinore; analiza gjinore; gjinia dhe ekonomia
Ideal Hoxha idealhoxha@gmail.com Konstrukti social i gjinisë dhe roleve gjinore; Barazia gjinore dhe drejtësia sociale; Të drejtat e njeriut
Nicole Farnsworth nicole.farnsworth@gmail.com Integrimi i perspektivës gjinore (në programe, politika, ligje dhe korniza logjike); buxhetimi i përgjegjshëm gjinor; dizajnimi i hulumtimeve me perspektivë gjinore; analizë gjinore dhe hulumtime
Erblin Ajdini erblinajdini1@gmail.com Integrimi i perspektivës gjinore; gjinia dhe ekonomia
Donjeta Morina do.morina@gmail.com Integrimi i perspektivës gjinore; buxhetimi i përgjegjshëm gjinor;
Ilirjana Banjska banjska.i@gmail.com Dhuna në baza gjinore; dispozitat e pushimit të lehonisë dhe pushimit të atësisë; buxhetimi i përgjegjshëm gjinor; antropologji; Studimet e konfliktit dhe të drejtat e njeriut; gjinia dhe konflikti; diskursi nacionlist; politika të kontestueshme
Eli Gashi eli.gashi@gmail.com Feminizmi dhe mediat; integrimi i perspektivës gjinore
Sibel Halimi sibelhalimi@gmail.com Hulumtime për çështje sociale dhe gjinore
Kadri Gashi kadri.gashi@ngo-pen.org; kadrigashi82@gmail.com Maskuliniteti (burrëria) dhe Atësia; Angazhimi i burrave në atësi; Avokimi për barazi gjinore dhe drejtësi sociale
Driton Zeqiri driton.zeqiri@gmail.com Hulumtues, studime gjinore, sociologjia e gjinisë, dhuna gjinore dhe strehimi, gratë dhe të drejtat pronësore.